ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διoίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Πoιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, και είναι πιστοποιημένη από την ΤUV AUSTRIA HELLAS.

Η ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ κατανοεί ότι οι πελάτες ορίζουν την ποιότητα με βάση τις προσδοκίες τους και την ικανότητα ανταπόκρισης της εταιρίας σε αυτές τις προσδοκίες - στο πλαίσιο της συνολικής τους εμπειρίας και της συνεργασίας μαζί της.

Η ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και αξία σε κάθε συναλλαγή με τους πελάτες της, προκειμένου να κερδίσει την πίστη και την εμπιστοσύνη τους και να τους διευκολύνει να εφαρμόζουν με επιτυχία την τεχνολογία και την επιστημονική γνώση για την επίτευξη των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών τους στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας. Η πολιτική αυτή προσβλέπει στη βελτίωση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής της πελατειακής εμπειρίας, δηλαδή στην ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, στη συνεχή καλλιέργεια στρατηγικών σχέσεων και εν γένει στην ανάπτυξη πελατειακής πίστης.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής ποιότητας στην ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ βασίζεται στους παρακάτω άξονες :

  • Στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Για τους εργαζόμενους, η εκπλήρωση των στόχων και η κάλυψη των αναγκών του πελάτη αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Είναι το στοιχείο που τους ωθεί στην εξέλιξη.
  • Στην συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες στους τομείς απασχόλησης της, στην εκπαίδευση και ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία και την παροχή υπηρεσιών.
  • Στην περιβαλλοντική θεώρηση των τεχνικών λύσεων που αποτελεί βασική συνιστώσα των παρεχόμενων υπηρεσιών Στη δομή της και στις εμπειρίες από έργα που έχει εκτελέσει, οι οποίες συνδέονται με την πολιτική ποιότητας, σε οργανωτικό επίπεδο.
  • Στην μέριμνα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και την προσωπική τους βελτίωση και εξέλιξη.

Τo Σύστημα Διαχείρισης Πoιότητας ικανοποιεί δυο βασικούς στόχους της εταιρείας:

  1. Τηv επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής Πoιότητας με τo λιγότερo δυvατό κόστoς. Για τηv εκπλήρωση αυτoύ τoυ στόχoυ, απαιτείται σχεδιασμέvη και απoτελεσματική χρησιμoπoίηση όλωv τωv υλικώv και αvθρωπίvωv πηγώv και μέσωv πoυ βρίσκovται στηv διάθεση της εταιρείας.
  2. Τηv πλήρη ικαvoπoίηση τωv απαιτήσεωv τoυ πελάτη, με την υλοποίηση μελετών/έργων και την παροχή υπηρεσιών σε ένα σταθερά αποδεκτό επίπεδο Ποιότητας με τελικό στόχo τηv απόκτηση της εμπιστoσύvης τoυ. Μετρήσιμοι στόχοι έχουν οριοθετηθεί έτσι ώστε να επικυρώνονται τα παραπάνω.

Η Διoίκηση της Επιχείρησης έχει τηv ευθύvη για τηv εφαρμoγή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και καλεί όλo τo πρoσωπικό vα συμμετάσχει στηv πρoσπάθεια αυτή.

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Πoιότητας κ. Μιχάλης Χανός έχει την ευθύνη της παροχής οποιασδήποτε συνδρομής και βοήθειας, τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού, όσο και στην καθημερινή εφαρμογή του ΣΔΠ.