ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό με συνεχή και συστηματική αναβάθμιση σύμφωνα με την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας.

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Α1. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Φωτογραμμετρικός σταθμός DEL Precision 650 Minitower με Microsoft Windows XP

Α2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Δέκτης GPS Trimple 5700 Base Kit, RTK/PP
 • Δέκτης GPS Trimple 5800 RVR RTK 0-DL/SW 460mhZ
 • ACU GPS Survey Controller
 • Κεραία Κινητού Δέκτη TRIMTA
 • 2m CBN FBR Range Pole
 • Γεωδαιτικός σταθμός (TOTAL STATION) SOKKISHA SET 3 με πλήρη σειρά παρελκομένων και καταγραφικό.
 • Γεωδαιτικός σταθμός (TOTAL STATION) TOPCON GTS-6 με πλήρη σειρά παρελκομένων και καταγραφικό.
 • Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης αποστάσεων SOKKISHA RED MINI2.
 • Ταχύμετρο SOKKISHA T6OE.
 • Ταχύμετρο WILD T16.
 • Χωροβάτες αυτόματοι WILD (2 τεμάχια).

B. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (SOFTWARE)

Β.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 • Πρόγραμμα Microsoft Office XP Professional
 • Περιβάλλον εργασίας WINDOWS NT 4.0, WINDOWS 2000, WINDOWS XP.

Β.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Β.2.1. Λογισμικό GPS

 • TRIMBLE GEOMATICS OFFICE V1.61
 • FAST STATIC SURVEY (Τριγωνισμός, φωτοσταθερά)
 • Process GPS Baselines
 • GPS Loop Closurs
 • Adjustment
 • Real time kinimatic (RTK) survey (Αποτύπωση, χαράξεις)
 • TGO CAD (Πλήρες σχεδιαστικό πρόγραμμα)

Β.2.2. Λογισμικό Φωτογραμμετρίας

 • Microstation SE
 • ISRU (Image Station Raster Utilities)
 • ISOP (Image Station Ortho Pro)
 • ISPM (Image Station PhotogRammetric Manager)
 • ISDM (Image Station Digital Measuration)
 • ISSD (Image Station Stereo Display)
 • I_RAS C
 • ISDC (Image Station DTM Collection)
 • ISFC (Image Station Feature Collection)

B.2.3. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) ΑRC/INFO

Β.2.4. Σχεδιαστικό πρόγραμμα AUTOCAD 2000, AUTOCAD MAP.

Β.2.5. Σχεδιαστικό πρόγραμμα MICROSTATION 95.

Β.2.6. Πακέτο προγραμμάτων τοπογραφίας VERM VER. 4 της εταιρείας Α. & Η. ΜΩΚΟΣ Ο.Ε. (Τρεις θέσεις εργασίας).

Β.2.7. Πακέτο προγραμμάτων SINDI της εταιρείας Α. & Η. ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.. (επιλύσεις οριζοντίων και υψομετρικών δικτύων με τη Μ.Ε.Τ.)

Β.2.8. Πακέτο προγραμμάτων Κτηματολογίου VERMKTIM της εταιρείας Α. & Η. ΜΩΚΟΣ Ο.Ε..

Β.2.9. Πρόγραμμα Πράξης Εφαρμογής ΠΡΑΞΗ (Ι. Δημητρακόπουλος – Κ. Ζώης).

Β.2.10. Λογισμικό ανάλυσης παρατηρήσεων G.P.S. και μετατροπής της χωρικής πληροφορίας για αναγνώριση από το ARC/INFO.

Β.2.11. Πρόγραμμα υψομετρικών μελετών οδών σε περιοχές ένταξης στο σχέδιο πόλεως της CADVANCED APPLICATIONS.

Β.2.12. Πακέτο προγραμμάτων οδοποιίας ΟΔΟΣ 6 ΕΠΙΠΕΔΟ Ν, ΟΔΟΣ 3D ΕΠΙΠΕΔΟ Τ (ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.).

Β.2.13. Λογισμικό Τοπογραφικών Εφαρμογών XRTC 4 (GEOCENSE)

Β.2.14. Λογισμικό ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ EDAFOS (GEOCENSE)

Β.2.15. Λογισμικό CIVIL DESIGN 2006,2007,2008,2009 (AUTODESK)

Β.2.16. Σχεδιαστικό πρόγραμμα ZWCAD 2008 (GEOCENSE)

Β.2.17. Πρόγραμμα διαχείρισης εικόνων ADOBE PHOTOSHOP PS4 (ADOBE)