ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Η ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. είναι εταιρεία μελετών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Εργα Υποδομής, Συγκοινωνιακά, Κτηματολόγιο, Χαρτογραφήσεις). Η έδρα της είναι στην Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 68, ΤΚ 10433. Η εταιρεία Ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρείας μελετών ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ε.Ε (έτος ιδρύσεως 1994), και των ατομικών μελετητικών γραφείων των ιδρυτικών μελών της, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο των μελετών δημοσίων έργων από το 1981.

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Γεώργιος Δημητρίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και διαθέτει τα εξής μελετητικά πτυχία:

  • Κατηγορία 10 (Μελέτες Συγκ. Έργων), Τάξη πτυχίου Ε με δυναμικό 16 μονάδες.
  • Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), Τάξη πτυχίου Ε με δυναμικό 19 μονάδες.
  • Κατηγορία 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες), Τάξη πτυχίου Α με δυναμικό 1 μονάδα.

Η πλήρης μηχανοργάνωση των μελετητικών εργασιών υποστηριζόμενη από σύγχρονο ελληνικό και διεθνές λογισμικό σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία των στελεχών μας και τον σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων που διαθέτουμε, εγγυάται την ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την ΤUV AUSTRIA HELLAS και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

  • Τον Τομέα Τοπογραφίας (Μελέτες Τοπογραφίας,Μελέτες Φωτογραμμετρίας ,Μελέτες Κτηματολογίου – GIS)
  • Τον Τομέα Μελετών Συγκοινωνιακών έργων.

 

Στον Τομέα Τοπογραφίας η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στις εξής επιμέρους επιστημονικές ενότητες :

Μελέτες Τοπογραφίας : Αφορά την κλασική τοπογραφία, αποτυπώσεις παντός είδους, πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού, κτηματογραφήσεις, μελέτες κτηματολογίων οδών, με ιδιαίτερη έμφαση στην σύγχρονη τεχνολογία μετρήσεων - καταγραφών ( G.P.S. ) και αντίστοιχα του πλέον εξελιγμένου και εύχρηστου λογισμικού υπολογισμών και ηλεκτρονικής σχεδίασης . Η εταιρεία και τα μέλη της έχουν εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) με ιδιαίτερη έμφαση στις πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων.

Μελέτες Φωτογραμμετρίας : Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση Φ/Γ εργασιών παραγωγής ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών και φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων διαφόρων κλιμάκων (Αεροφωτογράφιση , Φωτογραμμετρικές σαρώσεις , Αεροτριγωνισμοί , Φωτομωσαϊκά , Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (D.T.M. ) , Αποδόσεις ) .

Μελέτες Κτηματολογίου - GIS : Η εταιρεία εκπονεί μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου , αλλά και κάθε είδους ειδικά κτηματολόγια και μητρώα ( Αμπελουργικό , Ελαιοκομικό ) παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στην συλλογή του κτηματολογικού υλικού όσο και στην κωδικοποίηση και οργάνωση του σε βάσεις δεδομένων και ολοκληρωμένων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS ).

Στον Τομέα Μελετών Συγκοινωνιακών έργων τα ιδιαίτερα αντικείμενα απασχόλησης αφορούν : Αστική οδοποιία, Κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες βελτίωσης οδών επαρχιακού-εθνικού δικτύου, ειδικές κυκλοφοριακές διατάξεις parking-Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι, ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες σιδηροδρομικού δικτύου κτλ.

 

ΠΕΛΑΤΕΣ

Κατά την εκπόνηση των προαναφερθέντων αντικειμένων η εταιρεία έχει συνεργαστεί με μία πολύ μεγάλη ποικιλία φορέων του δημοσίου τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι) καθώς και με Οργανισμούς και Εταιρείες Δημοσίου και ιδιωτικού Ενδιαφέροντος (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, Κ.Ε.Δ. Α.Ε, ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε, ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε, Δ.Ε.ΠΟ.Σ Α.Ε, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).